Sorularimvar.Net
0 oy
Doğum İzni Süresi?
sordu

3 Cevap

0 oy

Kadın işçiler doğumdan önce kaç haftaya kadar çalışabilir?

Kadın çalışanlar doğumdan önceki 8 haftalık sürede (doğuma 2 ay kala) çalıştırılamazlar. Eğer kadında çoğul gebelik durumu söz konusu ise bu süre 10 haftadır (doğuma 2,5 ay kala). Ancak kadının sağlık durumu ve hekim raporu ile kadın işçi işyerinde doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışabilir.

Doğumdan önce çalışılmayacak sürelerde çalışma durumunda bu izinler ne olacak?

Eğer kadın işçiler doğumdan önceki 8 haftalık (çoğul gebelik halinde 10 haftalık) sürede, örneğin doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışmışlar ise, bu kullanılmayan izin süreleri (örneğe göre 5 haftalık süre) doğum sonrası izin sürelerine eklenir.

Erken doğum yapma halinde izin durumum ne olur?

Kadın işçilerin erken doğum yapması halinde doğum öncesi kullanamadığı izin sürelerinin tamamı doğum sonrası izin sürelerine eklenmektedir.

Devlet memurlarının erken doğum yapması halinde kullanamadığı izinler ne olur?

Devlet memuru kadınların da doğum erken doğum yapması halinde doğum öncesi kullanamadığı izin sürelerinin tamamı doğum sonrası izin sürelerine eklenmektedir.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanırken annenin ölümü halinde memur babaya izin var mıdır?

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanırken annenin ölümü halinde, memur babaya eğer isterse annenin kullanamadığı süresi kadar izin verilmektedir.

Erkek işçinin eşi doğum yaptığı takdirde izin hakkı var mıdır?

İş Kanunu’na göre erken işçinin eşinin doğum yapması halinde izin kullanma hakkı yoktur. İşçinin eşinin doğum yapması sebebiyle izin kullanma durumu, işverenle arasında kurulan sözleşmede bu hüküm mevcut olması veya işverenin bu izni uygun görmesine bağlıdır.

Devlet memuru babanın doğum izni ne kadardır?

Devlet memuru olan kişinin eşi doğum yapması halinde 10 günlük doğum izni kullanma hakkı vardır.

Doğum sonrası kadın işçinin kullanabileceği başka izin hakları var mıdır?

Doğum yapan kadın işçinin istemesi analık izninin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Ayrıca bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında da dikkate alınmaz.

Doğum yapan memurun doğum sonrasında kullanabileceği başka izin hakları var mıdır?

Doğum yapan kadın memurun analık izninin tamamlanmasından sonra (eşi doğum yapan memur ise doğum tarihinden itibaren) istemesi halinde 24 aya kadar aylıksız izin verilmektedir.

Kadın işçilere tanınan günlük süt izni süresi ne kadardır?

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmekte ve bu süre günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. Bu süreyi nasıl ve ne şekilde kullanılacağını işçi kendisi belirler. Ayrıca işçi dilerse bu süreyi haftada bir gün izinli olarakta kullanabilir.

Kadın memurlara tanınan günlük süt izni süresi ne kadardır?

Kadına memura analık izninin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilmiştir.

Kaynak: http://goo.gl/EXw6lS

(6k puan) cevapladı
0 oy
Kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılamazlar ancak sağlık durumu elverdiği sürece, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir.

Çalışılarak geçirilen süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın sigortalının "16" haftalık doğum izninde çalışamaması nedeni ile, bu süre için SGK tarafından yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği istirahatin tamamlanmasından sonra SGK 'dan alınmaktadır. Bu ödeneğin verilebilmesi için doğumdan önceki bir yılda en az "90" gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmiş olması gerekmektedir.

Çalışan anne adayları doğum izni alabilmek için önce hekimden hamile olduklarına dair bir rapor alıp, o raporu ibraz etmeliler. Kadın, hamile olduğuna dair belgeyi aldıktan sonra bunu iş yerinin insan kaynakları veya muhasebe bölümüne verir. Hamileler, hamile olduğuna dair belgeyi devlet hastanelerinin kadın doğum servisinden alabilir. Belgeyi bağlı olduğu sigorta kurumuna ulaştırması ve kendi bulunduğu iş yerine de bilgi vermesi gerekir. Bağlı olduğu sigorta kurumuna hamile olduğunu bildirmesi, hem izninin başlaması hem de diğer işlemlerin yapılabilmesi, hamilelikle ilgili haklarının işleme konulabilmesi için önemlidir.
cevapladı
0 oy

Doğum izni süreleri uzuyor. Memur ve işçilerin doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin tasarı komisyondan geçti. Doğum iznini uzatan düzenleme dışında doğum yapan memur ve işçilere yarı zamanlı çalışma imkanı da tanıyor.

Doğum yapan, evlat edinen memur ve işçilere yeni haklar geliyor. 

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeye göre, memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecek.

DOĞUM İZNİ YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NASIL OLACAK?

Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay, günlük çalışma süresinin yarısı kadar, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkanı tanınıyor. Çoğul doğumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilecek. Bebeğin engelli doğması halinde ise her halükarda 12 ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma imkanı getirilecek.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek.

DOĞUM İZNİ SÜRELERİ 2016

Memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.

Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız izin, istekleri halinde 2, 4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilecek. Bu imkandan evlat edinenler de yararlanacak.

Analık izni sonrasında kadın memurlar için getirilen yarı zamanlı çalışma haklarına ilişkin hüküm, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanacak.

Çocuğu olan veya evlat edinen memur anne ve babaya, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getiriliyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDAN YARARLANAMAYACAK MEMURLAR

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurlarla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesine geçmişte kullanılan izinler kapsam dışı olacak.

Doğum veya evlat edinmeye bağlı, ilgili mevzuata göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen memurların, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak. Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecek.

Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecek.

İŞÇİLER DE YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK

Komisyonda, işçilere de memurlara paralel bazı düzenlemeler yapıldı.

Kadın işçiler de doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün, günlük çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. 3 yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinenler de bu haktan yararlanacak. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak.

İş Kanunu'nun analık halinde çalışma ve süt izni maddesine göre haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri İşsizlik Sigortası Fonun'dan karşılanacak.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kadın işçinin doğum sonrası veya evlat edinmede yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekecek.

ÇOCUK 5 YAŞINA GELENE KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞILABİLİR!

Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, İş Kanunu'nda düzenlenmiş olan kısmı süreli çalışma hakkı talepleri karşılanacak. Eşi çalışmayan ebeveynler düzenlemeden yararlanamayacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak. Bu hükümden evlat edinenlerden de yararlanacak.

EVLAT EDİNENLERE 8 HAFTA İZİN

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçilere 8 hafta izin verilecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak, doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderleri, İşsizlik Sigortası Fonu'nun giderleri arasına ekleniyor. Ayrıca, iş başı eğitim programlarına İşsizlik Sigortası Fonu'ndan destek sağlanacak. 

Kaynak: http://www.internethaber.com/dogum-izni-suresi-yeni-duzenleme-yari-zamanli-calisma-nasil-olacak-1557367h.htm

cevapladı
Hoş geldiniz, Sorularım Var sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

Kategoriler


3 Çevrimiçi
0 Üye 3 Ziyaretçi
Bugun Ziyaret : 1426
Dün Ziyaret : 1272
Tüm Ziyaretler : 2038166
435 soru
260 cevap
20 yorum
319 üye